TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler Yorumu Taslak Metni

Belirsiz vergi uygulaması, ilgili vergi idaresi tarafından vergi kanunları kapsamında kabul edilip edilmeyeceği belirsiz olan vergi uygulamasıdır. TMS 12 Gelir Vergileri, vergi varlık ve yükümlülüklerinin finansal tablolara alınmasına ve ölçümüne ilişkin hususları düzenlemekle birlikte, bu gibi belirsizliklerin nasıl ele alınacağını açıklamamaktadır.

Gelen talepler doğrultusunda, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, gelir vergisi uygulamalarına ilişkin belirsizliklerin olduğu durumlarda, TMS 12 Gelir Vergileri’nde yer alan finansal tablolara alma ve ölçüm hükümlerinin nasıl uygulanacağını açıklamak amacıyla UFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler’i yayımlamıştır.

TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler (TFRS Yorum 23), 1 Ocak 2019 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olup, erken uygulamaya izin verilmektedir.

Kurumumuz tarafından TFRS Yorum 23’ün mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan taslak metin Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmış olup (TFRS Yorum 23 taslak metnine ulaşmak için tıklayınız), söz konusu taslak metne ilişkin görüş ve önerilerinizin 13/04/2018 tarihine kadarmuhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.