TASDİK VE DENETİM HİZMETLERİ

Gelir ve Kurumlar Vergisinde tasdik hizmetlerinde amaçlanan vergi mevzuatının uygulamasında hatalı uygulamalarının önüne geçmek ve olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek tarhiyat riskini önemli ölçüde azaltmaktır. Maliye Bakanlığı'nca hakkında Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

 

Uzmanlık Alanımız;
 

• Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Tasdiki.
• Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki.
• Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti İşlemleri.
• Yatırım İndirimi, Teşvik İndirimi, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemlerin Tasdiki.
• Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işlemler.
• Teşvik Uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerle ilgili işlemler.
• Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri.
• Gümrük Beyannamesi Tasdiki.
• TÜBİTAK, AB fonları ve AR-GE yatırımları projelerinin denetlenmesi ve raporlanması işlemleri.
• Transfer fiyatlandırması ve Raporları
• KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemlerinin Tasdiki.
• Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil ve Terkin İşlemlerinin Tasdiki.
• Kamu ihale kanunu yönetmelikleri gereği istenen tespit raporları.
• Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi.
•  Servet ve varlık incelemeleri,
• Stok değerleme işlemleri,
•Stopaj iadesi ile gelir ve kurumlar vergisi başlıkları tasdiki,
• İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi İşlemlerinin Tasdiki.
• Enflasyon düzeltmesinden veya Yeniden değerleme işlemlerinden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde eklenebilir fonun tespiti.
• Sermaye Artışının Tespiti Raporlarının Düzenlenmesi.
• Limited şirketlerin kuruluş, nevi değişikliği ve sermaye artırımlarında düzenlenen Öz Varlık değer tespiti.
• Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet ve İstisna ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri.
• Muafiyet ve istisnalara ilişkin tasdik işlemleri,
• Hesaplara ilişkin tasdik işlemleri.
• Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri.
• Banka Kredilerine İlişkin Tespit İşlemleri.
• 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarında radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri,
• İştirak kazançları,
• Stok değerlemeleri,
• Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti.
• Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki.
• İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir ve Giderlerinin Denetimi.
• Kalkınma Ajansları projeleri tasdik hizmetleri,
• ÖTV üretim tecil-terkin tasdik hizmetleri,
• Dernek, tesis vakıf ve kooperatiflerin muafiyet ve istisnalarına ilişkin tasdik hizmetleri
• Yatırım teşvik indirimi tasdik hizmetleri,
• Özel beyannameler,
• Randıman değerlendirmesine yönelik rapor ve hizmetler,
• 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Kanuna Göre Gelir ve Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanılması için tasdik raporu,
• Gözetim kapsamındaki ithal ürünler faaliyet Tasdik raporu,
• Veraset ve İntikal Vergisine tabi işlemlerin tasdik hizmetleri,
• Seyahat acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
• Enflasyon düzeltmesi ,yeniden değerleme ve değer artış fonları tasdik hizmetleri,
• Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki 
• Özkaynakların sermayeye eklenmesi işlemleri,
• Sermaye artışının tespiti işlemleri,
• YMM mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tam tasdik hizmetleri.