Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM
PROGRAMLARI DÜZENLEME USUL VE ESASLARI
Amaç, kapsam, dayanak
MADDE 1 - (1) Bu düzenleme, bağımsız denetçilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak
amacıyla, temel mesleki konularda sürekli eğitim programı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları
kapsar.
(2) Bu usul ve esaslar Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği’nin 17’nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 2 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Çizelge: Eğitim programında yer alan dersleri ve bunların verileceği tarih ve saati, yeri ve
eğiticileri gösteren tabloyu,
b) Ders müfredatı: Eğitim programında yer alacak derslerin her biri için ayrı ayrı
hazırlanacak olan dersin adını, amacını, ayrıntılı içeriğini, yöntemini, süresini, eğiticileri, ölçme ve
değerlendirme yöntemlerini içeren eğitim planını,
c) Ders saati: 50 dakikalık eğitim süresini,
ç) Program: Çizelge, ders müfredatları ve Kurumca istenecek diğer belge ve bilgileri içeren
sürekli eğitim programını,
d) Tebliğ: Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğini,
ifade eder.
Eğitimin konuları
MADDE 3 - (1) Program kapsamındaki eğitim, aşağıdaki temel mesleki konulardan teşekkül
eder.
a) Muhasebe
b) Denetim
c) Etik kurallar
ç) Finans (sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim)
d) Kurumsal yönetim
(2) Programın içeriği, Kurum tarafından onaylanmak şartıyla birinci fıkrada belirtilen konu
veya konuları kapsayacak şekilde eğitimi düzenleyecekler tarafından belirlenir.
Programın süresi
MADDE 4 - (1) Tebliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurumun onayına
sunulacak sürekli eğitim programlarının süresi 7 ders saatinden az olmamak üzere eğitimi
düzenleyecekler tarafından belirlenir.
(2) Kurumun onayladığı sürekli eğitim programları onay sırasındaki şartlar değişmediği
sürece tekrar düzenlenebilir. Ancak eğitim programına onay verilmesinden itibaren 1 yıl geçmiş ise
eğitim programını yeniden düzenlemek için Kurumdan onay alınması gerekir.
Eğitim yöntemi
MADDE 5 - (1) Muhasebe, denetim ve finans konularında yapılacak eğitimler yüz yüze
eğitim yöntemiyle; etik kurallar ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında yapılacak eğitimler yüz
yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülür.
Eğitimi düzenleyeceklerde, programlarda ve eğitmenlerde aranacak şartlar
MADDE 6 - (1) Eğitimi düzenleyeceklerde;
a) Üniversite, eğitim kuruluşu, meslek odası veya sivil toplum kuruluşu olması,
b) Mali, teknik ve fiziki imkânlarının yeterli olması,
c) Eğitim alanında gerekli tecrübeye ve güvenilirliğe sahip olması,
ç) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılacak ise ayrıca;
1) Uzaktan eğitim sistemi ile son iki yılda en az iki farklı eğitim programının yürütülmüş
olması,
2) Eğitim programına erişim yetkisinin Kuruma tanımlanabilir olması,
şartları aranır.
(2) Programda;
a) Ders müfredatlarının kaliteli, güncel ve eğitim süresi ile uyumlu olarak hazırlanmış
olması,
b) Yüz yüze eğitimlerde her bir eğitim konusu için yedek bir eğitmenin bulunması,
şartları aranır.
(3) Eğitmenlerin eğitim konuları ile ilgili alanlarda en az doktora düzeyinde akademik unvana
sahip olması veya eğitim konusunda yeterli uzmanlık ve tecrübeye sahip olması şartı aranır.
(4) Program bir eğitim konusunda düzenlenebileceği gibi birden fazla eğitim konusunda da
düzenlenebilir.
Azami sınıf mevcudu
MADDE 7 - (1)Yüz yüze eğitimler, bir sınıfta en fazla 35 katılımcı ile yürütülür. Uzaktan
eğitimde sanal sınıf uygulaması ile düzenlenecek eğitimler en fazla 15 katılımcı ile yürütülür. Özel
durumlarda Kurum daha yüksek sayıda katılımcı içeren programları onaylayabilir.
Eğitimde devam zorunluluğu
MADDE 8 - (1) Eğitime devam zorunludur. Eğitimi düzenleyen, devam zorunluluğuna ve
kayıt yaptıranla eğitime devam edenin aynı kişi olduğuna ilişkin gerekli kayıtları tutar ve bunları 3
yıl süreyle muhafaza eder.
Ölçme ve değerlendirme
MADDE 9 - (1) Yüz yüze eğitimlerde ölçme ve değerlendirme yapılması zorunlu değildir.
Ancak eğitimi düzenleyenler ölçme ve değerlendirme yapmakta serbesttir.
(2) Uzaktan eğitimlerde ölçme yapılması zorunludur. Ölçme işlemi eşzamanlı eğitimlerde
eğitmen tarafından, eş zamanlı olmayan eğitimlerde ise sistem tarafından konu ile ilgili soruların
katılımcıya yöneltilmesi suretiyle yapılır. Başarılı/başarısız şeklinde bir değerlendirme yapılması
zorunlu değildir.
Müracaat
MADDE 10 - (1) Sürekli eğitim programı düzenlemek isteyenler yukarıda belirtilen şartların
sağlandığını gösterir belgelerle yazılı olarak Kuruma müracaat eder.
Taleplerin değerlendirilmesi
MADDE 11 - (1) Kurum tarafından programlara ilişkin yapılacak değerlendirme, programın
yukarıda belirlenen şartlara uygunluğu üzerinden yapılır.
(2) Talepler bütün belgelerin ve incelemelerin tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde
değerlendirilerek sonuca bağlanır
(3) Eğitim programı onaylananlar Kurumumuz internet sitesinde kamuoyuna ilan edilir.
Bildirim
MADDE 12 - (1) Kurum tarafından onaylanmış eğitim programları, eğitime başlanacağı tarih
onaya sunulan çizelgede gösterilmemişse, fiilen uygulanmaya başlanmadan on beş gün önce
Kuruma bildirilir.
Eğitim ücreti
MADDE 13 - (1) Eğitim ücreti eğitimi düzenleyenler tarafından belirlenir. Ancak eğitim
ücretleri, kaliteli bir eğitime herkesin erişimini mümkün kılacak makul bir düzeyde belirlenmesi
gerekir. Kurum, eğitim ücretini makul bulmadığı programlara onay vermeyebilir.
Sorumluluk
MADDE 14 - (1) Kurum tarafından onaylanan eğitim programlarına ilişkin Kurumun
sorumluluğu eğitim programının sürekli eğitim kredisi elde etmeye uygunluğunun kabulü ile
sınırlıdır. Herhangi bir sebeple eğitimin gerçekleştirilmemiş olmasından Kurum sorumlu değildir.
Yürürlük
MADDE 15 - (1) Bu usul ve esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 - (1) Bu usul ve esasları Kurum Başkanı yürütür.